Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień

Paweł Plichta

Abstrakt


„Podróż […] nie zaczyna się w momencie, kiedy wyruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca” [Kapuściński 2006, s. 79]. Ten fragment Podróży z Herodotem otwiera publikację poświęconą wspomnieniom Polaków z turystycznych wyjazdów zagranicznych w dwóch okresach: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) i po transformacji w warunkach demokratycznej III Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kapuściński (1932-2007) w sobie właściwym stylu wyraził trójetapowość każdej wyprawy, która w badaniach tej aktywności człowieka (homo viator) została ujęta przez Marca Boyera [1973] jako podróż wyobrażona, podróż przeżywana i podróż przedłużona. Wielu – za Krzysztofem Przecławskim [1997] również polskich uczonych[1] stosowało ten model, eksplorując zakreślony przez siebie problem badawczy. W recenzowanej pracy Anna Kopczak-Wirga, badając konstrukcję wspomnień z podróży, skoncentrowała się na trzeciej fazie modelu Boyera, korespondującej z opowieściami postturystyczymi (post-tour narrative) Edwarda M. Brunera [s. 83-84[2]]. Ten zabieg Badaczki zwrócił uwagę autora niniejszej recenzji.


[1] Por. m.in. Banaszkiewicz 2012b; 2012c; Owsianowska 2014; Klimczyk, Zwolińska 2017; Borkowski 2019; Buczkowska-Gołąbek, Herbik 2019; Duda 2020.

[2] Zapis wyłącznie numerów stron oznacza odwołania do recenzowanej pracy.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aini W., Hayatunnufus H., 2019, Implementation of the Module Development Program for the Increase of Tourism Awareness for Souvenir Merchants in Bukittinggi City, „Journal of Nonformal Education”, Vol. 5, No. 2, s. 174-182

Avraham E., 2015, Destination Image Repair During Crisis: Attracting Tourism During the Arab Spring Uprisings, „Tourism Management” Vol. 47, s. 224-232

Bach-Głowińska J., 2010, „Next Japan” in Planning, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 4, s. 159-194

Banaszkiewicz M., 2012a, Dialog międzykulturowy w turystyce: przypadek polsko-rosyjski, Kraków

Banaszkiewicz M., 2012b, Przewodnik turystyczny. Szkic semiotyczny o podróży wyobrażonej do Rosji, „Politeja”, nr 19, s. 453-491

Banaszkiewicz M., 2012c, Pamiątki turystyczne – miniatura czy karykatura dziedzictwa narodowego?, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 12, s. 167-178

Banaszkiewicz M., Wiącek E., 2015, Pluszowe smoki, papalia, ciupagi i Żyd z pieniążkiem, [w:] Semiotyczna mapa Małopolski, red. E. Wiącek, Kraków, s. 457-497

Borkowski K., 2019, Triangulacja subiektywnych odczuć osób wypoczywających w Krakowie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa osobistego podczas rekreacyjnego pobytu w destynacji, Kraków

Boyer M., 1972, La Tourisme, Paris

Buczkowska-Gołąbek K., Herbik K., 2016, Kuchnie świata jako atrakcja turystyki kulinarnej dla Polaków w Polsce w kontekście trzech czasów podróży, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 145-161

Duda A., 2020, Turysta wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, Kraków Filipowska S., 2012, Starożytne piękno i turecka brzydota na przykładzie szablonowości opisów pierwszego wrażenia na widok Stambułu w świetle dziewiętnastowiecznych polskich relacji z podróży na Wschód, „Źródła Humanistyki Europejskiej. Studia ad Fontes Humanitatis Europeae Pertinentia”, t. 5, s. 31-48

Gaižutytė-Filipavičienė Ž., 2020, Jewish heritage in the creative cities of Central and Eastern Europe: Tourism, technologies and prosthetic memory, „Creativity Studies”, Vol. 13, No. 1, s. 41-52

Gromko B., 2018, Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej, „Prace Historyczne”, nr 1, s. 123-134

Haber G., 2006, Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska – wzajemna współpraca kiedyś i obecnie, [w:] Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, red. A. Drosik, Opole, s. 107-115

Hajduk J., Stępniewski T., 2015, Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), nr 4, s. 135-151

Hesp A., 2010, Writing the Camino: First-Person Narratives of the Camino de Santiago, 1985-2009, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The University of Michigan, http://deepblue.lib.umich.edu/ bitstream/handle/2027.42/78867/ahesp_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [09.10.2015]

Kapuściński R., 2004, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, Kraków

Kapuściński R., 2006, Podróże z Herodotem, Kraków

Klimczyk B., Zwolińska M., 2017, Oryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróży, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 1, s. 55-62

Korbiel K., 2016, Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej, „Folia Turistica”, nr 40, s. 99-118

Korstanje M.E., 2017, Introduction to Tourism Security: Tourism in the Age of Terrorism, [w:] Handbook of Research on Holistic Optimization Techniques in the Hospitality, Tourism, and Travel Industry, ed. V. Pandian Vasant, M. Kalaivanthan, Hershey PA, s. 208-226

Koturbasz B., 2009, Multimedialne podróżopisarstwo czyli narodziny travelebrity, „Panoptikum”, nr 8, s. 117-124

Kowalska U., 2014, Tak vás tu máme bratri z krve Kainovy… Rok 1968 w czeskiej świadomości literackiej, historycznej oraz kulturowej, „Bohemistyka”, nr 2, s. 144-184

Kramar R., 2019, Na czym polega różnica między bratnią pomocą a agresją? Sowiecki dowcip polityczny o agresji przeciwko Czechosłowacji w 1968 r., „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 12, s. 63-78

Marschall S., 2015, Touring memories of the erased city. Memory, tourism and notions of ‘home’, „Tourism Geographies”, Vol. 17, No. 3, s. 332-349

Morozova I., 2016, Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podroży, „Folia Turistica”, nr 40, s. 119-133

Niemczyńska A., 2019, Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 21-33

Ochmann P., Wojas J., 2019, Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykładu wojny hybrydowej, „Studia Prawnicze i Administracyjne”, nr 1, s. 15-23

Owsianowska S., 2014, Stereotypes in tourist narrative, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 103-116

Pasko A., 2005, Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 83-95

Plichta P., 2016a, “We Were Like Pilgrims From the 12th Century. This Is Something! I Do Not Praise, I Appreciate It”. Camino de Santiago in The Memories of Polish Peregrinos, „Człowiek i Społeczeństwo”, Vol. 41, s. 189-207

Plichta P., 2016b, Camino Francés – jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? Próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów, „Folia Turistica”, nr 39, s. 265-294

Plichta P., 2017a, Elementy kultu św. Jakub w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, [w:] Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, red. P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz, Kraków, s. 223-241

Plichta P., 2017b, Filozofia (i) Camino de Santiago w relacjach Marka Kamińskiego z pielgrzymki, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 19-34

Plichta P., 2018, Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych), [w:] Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, red. P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz, Kraków, s. 221-252

Plichta P., 2020, „Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich caminowiczów, [w:] Pogranicza sacrum w medium literatury, red. D. Kalinowski, E. Czeladka, Słupsk, s. 165-187

Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków

Řehák M., 2014, Mediální obraz okupace Československa v roce 1968 v dobovém polském tisku, diplomová prace: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií, Praha

Sass E., 2020, The Impact of Eastern Ukrainian Armed Conflict on Tourism in Ukraine, „GeoJournal of Tourism and Geosites”, Vol. 30, No. 2 supplement, s. 880-888

Sthapit E., Björk P., 2019, Relative contributions of souvenirs on memorability of a trip experience and revisit intention: a study of visitors to Rovaniemi, Finland, Scandinavian, „Journal of Hospitality and Tourism”, Vol. 19, No. 1, s. 1-26

Szczepkowska E., 2013, „Grand Tour” XXI wieku – o blogach z podróży, „Prace Literaturoznawcze”, nr 1, s. 101-111

Szerszunowicz J., 2012, Connotations and Schemata in Phraseology (on the example of the Polish unit druga Japonia), [w:] Aspects of English Studies in the 21 Century. Linguistic and Cultural, eds. A. Inoue, T. Kanzaki, Tokyo, s. 398-427

Walęciuk-Dejneka B., 2016, Kobiece doświadczanie drogi: „ja” w podróży. Rozważania na podstawie Wspomnień Anny Dostojewskiej, „Prace Literaturoznawcze”, nr 4, s. 99-113

Wąsowski K., 2015, Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrainie, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, s. 39-56

Wiech S., 2017, Podróż na Syberię w świetle wspomnień Floriana Bohdanowicza, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”, nr 17, s. 127-144

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyty turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem, Kraków

Zabawa K., 2009, Fenomen pielgrzymek do Santiago de Compostela w najnowszych polskich relacjach i badaniach, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, s. 221-231

Zare S., 2019, Remembering, [w:] Tourist Behaviour. The Essential Companion, ed. P. L. Pearce, Cheltenham–Northampton, s. 322-346


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642