Zarządzanie w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Turystyka kulturowa to rodzaj aktywności turystycznej, w którym „istotną motywacją odwiedzającego jest poznawanie, odkrywanie, doświadczanie i konsumpcja materialnych i niematerialnych atrakcji kulturowych/produktów w obszarze recepcji turystycznej. Te atrakcje/produkty odnoszą się do charakterystycznych, materialnych, intelektualnych, duchowych i emocjonalnych cech społeczeństwa, które obejmują sztukę i architekturę, dziedzictwo historyczne i kulturowe, dziedzictwo kulinarne, literaturę, muzykę, przemysły kreatywne i żywe kultury wraz z ich stylem życia, systemami wartości, wierzeniami i tradycjami” [UNWTO Definitions 2018, s. 18]. Z perspektywy jej uczestnika uprawianie turystyki kulturowej to podróżowanie w czasie wolnym, motywowane chęcią konfrontacji z walorami stworzonymi przez człowieka (zabytkami, tradycjami, sztuką, miastami, krajobrazami itd.), dziedzictwem własnej i obcych kultur oraz ich współczesnymi przejawami. Odpowiednio, rdzeniem produktów oferowanych turystom kulturowym jest poznawanie tak rozumianej kultury i jej osobiste doświadczanie, a najlepiej - czynne w niej uczestnictwo. Twórcami programów takich doświadczeń dla turystów są zarządcy turystyki w jej obszarach docelowych, sami gospodarze zwiedzanych miejsc i obiektów, instytucje kultury i edukacji, właściciele i pracownicy wyspecjalizowanych biur podróży, organizatorzy imprez kulturalnych przyciągających turystów, popularyzatorzy dziedzictwa. Turystyczna odmiana kontaktu z dziedzictwem i uczestnictwa w kulturze ma swój specyficzny wymiar: w jej ramach są one realizowane w sposób całkowicie nieprzymuszony i w wybranym przez uczestnika trybie. Turystykę kulturową można realizować zarówno w wycieczkach grupowych, jak i indywidualnie, podróżując po szlakach kulturowych, korzystając z gotowych pakietów miejskich czy kreatywnych, jeżdżąc na cykliczne imprezy np. artystyczne lub eksplorując miejscowości lub całe obszary w ramach autonomicznych programów.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen J., O'Toole W., Harris R., McDonnell I., 2010, Festival and Special Event Management, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey

Alvarez M. Yüksel A., Go F., 2016, Heritage Tourism Destination. Preservation, Communication and Development, Cabi, Wallingford UK

Ashworth, G., Tunbridge, J. E., 1990, The Tourist-Historic City. Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Belhaven, London

Barańska K., 2013, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Attyka, Kraków

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF, Poznań

Bywater, M., 1993, The market for cultural tourism in Europe, “Travel and Tourism Analyst” t. 6, 30-46

Chhabra D., 2009, Sustainable Marketing of Cultural and Heritage Tourism, Wyd.Routledge, Oxford

Celuch K., 2014, Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce, Vistula, Warszawa

Dwyer L., Wickens E., 2013, Event Tourism and Cultural Tourism. Issues and debates, Routledge, Oxon

EICR 2020 www - lista analiz i raportów Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europe w Luksemburgu - www.coe.int/en/web/cultural-routes/publications

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków

Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), 2016a, Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Attyka, Kraków

Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), 2016b, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Attyka, Kraków

Getz D., 1997, Event management and event tourism, Cognizant Corporation, New York

Gołuchowski J. Spyra Z. (red.), 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa

Hargrove Ch., 2017, Cultural Heritage Tourism. Five Steps for Success and sustainability, Rowman & Littlefield, Lanham - Baulder - New York - London

Harill R., 2005, Fundamentals of Destination Management and Marketing, The Education Institute of the American Hotel & Lodging Association, Lansing MI

Hausmann A., 2001, Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking, Transcript, Bielefeld

Hayllar B., Griffin T., Edwards D. (red.), 2008, City Spaces – Tourist Places: Urban Tourism Precincts, Elsevier, Oxford

Heinze T., 2002, Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus. Ein Leitfaden für Museumsmanager, Woehler, Wiesbaden

Hochleitner J., (red.), 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Wyd. MZ, Malbork

JHT 2020 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Heritage Tourism z kompletnym archiwum - www.tandfonline.com/loi/rjht20/current

JIR 2020 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Interpretation Research z kompletnym archiwum - www.interpnet.com/JIR

Judd D.R., Fainstein S.S. (red.), 1999, The Tourist City, Yale University Press, New Haven, London

Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa

Kazimierczak M. (red.) 2012, Turystyka kulturowa w regionie lubuskim, PWSZ w Sulechowie, Sulechów

Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, „Problemy zarządzania”, vol. 11, nr 4, s. 101-112

Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowywania turystycznego pól bitewnych), [w:] A Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46

Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, WN PWN, Warszawa

Kozak N, Kozak M. (red.), 2019, Tourist Destination Management: Instruments, Products, and Case Studies (Tourism, Hospitality & Event Management), Springer Switzerland AG

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B (red.) Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź 2013

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka Religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 765), Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 647), Szczecin

Kruczek Z., 2011a, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z (red.), 2011b, Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Maciąg J., 2017, Możliwości wykorzystania Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych, „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 184-201

Leask A., Fyall A. (red.), 2006, Managing World Heritage Sites, Elsevier, Oxford-Burlington

Leslie, D., Sigala M. (red.), 2005, International Cultural Tourism. Management, implications and cases, Butterworth-Heinemann, Oxford

McCormick R., 2014, Marketing Cultural and Heritage Tourism: A World of Opportunity, Left Coast Press, Walnut Creek, US

McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, London - New York

McLean F., 1997, Marketing the Museum, Routledge, London-New York

Merriman T., Brochu L.,2005, Management of Interpretive Sites: Developing Sustainable Operations Through Effective Leadership, NAI, For Collins

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011a, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Funkcjonowanie polskich pomników historii w ramach szlaków turystyczno-kulturowych na przykładzie Szlaku Piastowskiego, [w:] J. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, Tom I, WSTiJO, Warszawa 2014, tom I, s. 235-269

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016a, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 6-46

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I. Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II. Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Morrison A.M., 2013, Marketing and Managing Tourism Destinations, Routledge, London

Nahrstedt W., 1997, Kulturtourismus, FernUniversität Hagen

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. AE, Kraków

Nowacki M, 2012a, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF Poznań

Park H. y., 2014, Heritage Tourism, Routledge, London - New York

Pastorelli J., 2003, Enriching the Experience – An Interpretative Approach to Tour Guiding, Pearson Education Australia, French Forest

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa, nr 1, s.5-18

Pedersen A., 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World Heritage Site Managers, UNESCO World Heritage Centre, Paris

Peterson D., 2016, Tourism Development and Destination Management, Clanrye International, New York

Piotrowski P., Czernek K., 2017, Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych, „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 160-170

Pompl W., Lieb M. G. (red.), 1997, Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg

Prentice R.C., 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London

Pröbstle Y., 2014, Kulturtouristen. Eine Typologie, Springer VS, Wiesbaden

Purchla J., (red.), 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Raj R., Griffin K, 2015, Religious Tourism and Pilgrimage Management. An International Perspective, CABI, Wallingford

Richards G., 1996, Production and consumption of European cultural tourism „Annals of Tourism Research”, vol. 23, nr 2, s. 261-283

Richards G. (red.), 2007, Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, Haworth, Hospitality Press, New York

Robinson M., Evans N., Callaghan P. (red.), 1996, Managing cultural resources for the tourist, The Centre for Travel and Tourism and Business Education Publishers, Sunderland

Schmude J, Trono A., 2003, Routes for tourism and culture. Some examples for creating thematic routes from Italy, Greece, Portugal and Germany Seria: Beiträge zur Wirtschaftsgeographie, Regensburg, Band 5, Wyd. Universität Regensburg

Shackley M., 2001, Managing sacred sites: Service provision and visitor experience, Continuum, London

Silberberg T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museum and heritage sites, "Tourism Management", nr 16(5), s. 361-365

Smith M.K., Richards G. (red.), 2013, The Routledge Handbook of Cultural Tourism, Routledge, Abingdon - NewYork

Smith M.K., 2009, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London

Spirou C., 2011, Urban tourism and urban change. Cities in a global economy, Routledge, New York

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, München-Wien

Steinecke A., 2009, Themenwelten in Kulturtourismus. Marktstrukturen, Marketing-Management, Trends, Oldenbourg, München

Steinecke A., 2013a, Management und Marketing im Kulturtourismus. Basiswissen – Praxisbeispiele – Checklisten, Springer VS, Wiesbaden

Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa

Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK

Timothy D.J. Olsen D.H. (red.), 2006, Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Routledge, London

UNWTO Definitions 2018, Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tourism_definitions.pdf

Weiler B., Black R., 2015, Tour Guiding Research. Insights, Issues and Implications, Channel View Publications, Bristol – Buffalo - Toronto

Widawski K. (red.) 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Instytut GiRR UWr, Wrocław

Widawski K. (red.), 2011, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, tom II, Instytut GiRR UWr, Wrocław

Zmyślony P., 2009, Ekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska A Mikos v. Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, s. 452-469

Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642