Zagospodarowanie turystyczne dziedzictwa archeologicznego w Poznaniu - stan obecny i mozliwości rozwoju

Dominika Barcz, Jacek Cieślewicz

Abstrakt


Elementy dziedzictwa kulturowego, odkrywane i badane w ramach prac archeologicznych, od zawsze były przedmiotem zainteresowania turystów. Można wręcz mówić o zjawisku turystyki archeologicznej lub archeoturystyki, wyróżnionej w ramach turystyki kulturowej. W Polsce dziedzina ta jest jeszcze niedostatecznie rozwinięta, w tym również w miastach związanych z najwcześniejszymi dziejami ziem polskich. W artykule autorzy dokonują próby charakterystyki stanu turystyki archeologicznej w Poznaniu a następnie określenia, czy ten rodzaj turystyki ma szanse na dalszy rozwój w mieście.

Słowa kluczowe


turystyka archeologiczna; archeoturystyka; Poznań; Ostrów Tumski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antowska-Gorączniak O., Dębski A., 2008, Badania we wnętrzu kościoła p.w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] Kurnatowska Z. (red.), Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne, IX, Poznań

Błaszczyk W., 1973, Wyniki badań archeologicznych w strefie osady św. Gotarda na Starym Mieście w Poznaniu, Fontes Archeologici Posnaneienses, vol. XXIII 1972, MAP, Poznań

Błaszczyk W., 1977, Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i archeologiczno – urbanistycznych. PAN. Warszawa – Poznań

Chowaniec R, 2010, Dziedzictwo Archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U, z 1996, nr 120, poz. 564)

Faracik R., 2000, Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykładzie Krakowa i okolic, Prace Geograficzne, Zeszyt 106. Instytut Geografii UJ. Kraków

ICOMOS, 1990, Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym (Karta Lozańska), Lozanna

Jakimowicz T., 1998, Pałac Górków w Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań. [s. 22]

Józefowiczówna, K., 1963, Z badań nad architekturą przedromańskąi romańską w Poznaniu, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Wrocław – Warszawa - Kraków

Kaczmarek J., 2008, Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały cz. 1. Prymasowskie wydawnictwo Gaudentinum. Gniezno

Kóčka-Krenz H.,2004, Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, [w:] Wilczyński L. (red.), Ostrów Tumski – kolebka Poznania, wyd. Rys, Poznań

Kóčka-Krenz H., 2010, Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, [w:] Wójtowicz A. (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie Pierwszych Piastów, PAN, Poznań

Kóčka-Krenz H., 2011, Poznań In the 10th century, Poznań Chapter Agder Akademi, Poznań

Kondziela H., 1975, Stare miasto w Poznaniu. Przewodnik. Wydawnictwo poznańskie, Poznań

Konopka M., 1972, Informator Archeologiczny. Badania 1971, PTA, Warszawa

Konopka M., 1974, Z otchłani wieków, XL 1974, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa

Konopka M., Zaborowska H., 1998, Informator Archeologiczny. Badania 1991, PTA, Warszawa

Kruczek Z., 2009, Między atrakcja a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka, razem ale jak, Wydawnictwo WSTH, Łódź

Krueger M., 2012, Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością, Turystyka kulturowa nr 5/2012, Poznań

Kurnatowska Z, 2010, Poznań w procesie formowania się państwa Piastów, [w:] Wójtowicz A. (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie Pierwszych Piastów, PAN, Poznań

Małolepszy B., Maciejewska A., 2009, Fortyfikacje Ostrowa Tumskiego, Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt, A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Pawleta M., 2011, Przeszłość jako źródło przyjemności, Przegląd Archeologiczny, Vol. 59, 2011, IAE PAN, Wrocław

Rajces J., 1975, Zabytki archeologiczne jako walor krajoznawczy, Biuletyn informacyjny, Instytut turystyki, 1 (19)

Richards G., 2001, Cultural Attractions and European Tourism, CABI Publishing, Wallingford

Stempin A., 2012, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – przekrój poznania, MAP, Poznań

Stritch D., 2006, Archaeological Tourism as a Signpost to National Identity. [w:] Images, Representations and Heritage, Springer, New York

Zaborowska H. Żółkowski S., 2005, Informator Archeologiczny. Badania 1996, PTA, Warszawa

http://www.muzarp.poznan.pl/archweb/archweb_pol/srodka_opis.htm (dostęp 9.06.12)

http://www.muzarp.poznan.pl (dostęp 28.11.12)

http://www.katedra.archpoznan.pl/ (dostęp 28.11.12)

http://www.poznan.pl/mim/przewodnik/przewodnik.html?id_obiektu=44126&co=object&pr_id=22&lhs=przewodnik_object (dostęp 28.11.12)

http://www.mmpoznan.pl/378563/2011/7/11/rezerwat-archeologiczny-na-ostrowie-tumskim-zostanie-otwarty-w-przyszlym-roku?category=news (dostęp 9.06.12)

http://archeowiesci.pl/2011/07/13/powstaje-rezerwat-archeologiczny-na-ostrowie-tumskim-w-poznaniu/ (dostęp 9.06.12)

http://www.trakt.poznan.pl/oferta-programowa-ichot/ (dostęp 9.06.12)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dominika Barcz, Jacek Cieślewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642