Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010)

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Cele zestawienia: Głównymi adresatami tego wykazu są osoby zajmujące się naukowo turystyką kulturową lub kulturowymi aspektami podróżowania, w szczególności autorzy obszerniejszych rozpraw i opracowań naukowych, w tym doktoranci, ale także autorzy projektów turystycznych oraz studenci piszący swoje prace absolutoryjne. Korzystanie z tematycznie zestawionej bibliografii ma im umożliwić uzyskanie orientacji w prowadzonych badaniach oraz w istniejących źródłach i opracowaniach. Z drugiej strony, w kontekście stwierdzonych luk zwłaszcza w krajowej bibliografii, uważni czytelnicy odkryją dla siebie możliwości zajęcia się konkretną słabo rozpoznaną i opisaną tematyką badawczą. Niniejszy rejestr powstał niezależnie od istniejącego odrębnego działu bibliografii w portalu elektronicznym Biblioteki Instytutu Turystyki, odnoszącego się do piśmiennictwa naukowego na temat. turystyki kulturowej. Było to konieczne z uwagi na wady i braki zamieszczonego tam zestawienia. Należą do nich: 1. koncentracja na polskich źródłach z pominięciem wielu światowych pozycji kluczowych dla danej problematyki, 2: niewystarczające dane na temat polskiego piśmiennictwa, nie uwzględniające znaczących i obszernych pozycji, w tym opartych na własnych badaniach, przy jednoczesnym uwzględnianiu m.in.. notatek o charakterze publicystycznym oraz krótkich informacji badawczych, 3. rzadkie i wybiórcze uzupełnianie spisu według niejasnych kryteriów (np uwzględniające jedne artykuły ze zbiorowych opracowań z pominięciem innych, znacznie obszerniejszych i często opartych na przeprowadzonych badaniach).

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642