Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej

Ewa Magdalena Malchrowicz-Mośko

Abstrakt


Wiele państw na świecie zabiega o organizację igrzysk olimpijskich, ponieważ powszechnie uważa się, że przynoszą one korzyści finansowe turystycznym destynacjom oraz poprawiają wizerunek regionów w oczach potencjalnych turystów. Organizacja igrzysk niesie też z sobą wiele korzyści społeczno-kulturowych, m.in. pozwala nawiązywać komunikację międzykulturową oraz sprzyja integracji społecznej. Większość badań naukowych z zakresu turystyki sportowej dotyczy jednak przede wszystkim korzyści ekonomicznych i marketingowych, jakie powodują dziś wielkie wydarzenia sportowe. Na marginesie badań pozostają wciąż skutki społeczno-kulturowe, a podobnie jak w przypadku skutków ekonomicznych, nie są to tylko skutki pozytywne. Aktualnie zaobserwować można szereg skutków negatywnych organizacji wielkich imprez sportowych, zarówno w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej, a także ekologicznej – ponieważ nie zawsze organizatorzy tych imprez pamiętają o zasadach idei rozwoju zrównoważonego. Celem niniejszej pracy o charakterze teoretycznym jest zaprezentowanie możliwych skutków pozytywnych oraz negatywnych turystyki olimpijskiej. W pracy zastosowano metodę analizy krajowej oraz zagranicznej literatury naukowej z zakresu turystyki sportowej. Na podstawie zaprezentowanych przykładów trudno jednak jednoznacznie określić czy warto organizować igrzyska olimpijskie, ponieważ impreza ta okazuje się bardzo złożonym zjawiskiem oddziałującym w sferze ekonomicznej, ekologicznej, społeczno-kulturowej oraz politycznej.


Słowa kluczowe


Turystyka sportowa; Turystyka eventów sportowych; Turystyka olimpijska; Muzea olimpijskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Boukas N., Ziakas V., Boustras G., Olympic legacy and cultural tourism: exploring the facets of Athen’s Olympic heritage, www.repository-intralibrary.leedsbeckett.ac.uk

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa – przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 60-61

Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Turystyka kulturowa sportu, „Szkice Humanistyczne” XIII 4 33/2013, s. 257-269

Budner W., 2014, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, www.klub-biegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf

Chalip L., Green B., 2003, Effects of Sport Event Media on Destination Image and Intention to Visit, Journal of Sport Management 17/2003, s. 214

Falewicz R., 2009, Historia Igrzysk Olimpijskich, Wydawnictwo Kurpisz, Swarzędz, s. 122

Feczko J., 2007, Zarządzanie rozwojem regionu a turystyka sportowa, [w:] M. Turek (red.), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, s. 23

García Romero F., 2013, Sports Tourism in Ancient Greece, Journal of Tourism History 5/2, 2013, Special Issue: Sports Tourism

Gaworecki W.W., 2010, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 98, 233 (podrozdział 1.3.19 – Turystyka sportowa)

Gibson H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participate?, „Leisure Studies”, 17, 2, s. 155-179

Godlewski P., 2011, Turystyka eventowa kibiców sportowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław, s. 129

Grys I., 1997, Muzea sportu i turystyki, [w:] Z. Krawczyk (red.), Kultura fizyczna – Sport, Instytut Kultury, Warszawa, s. 269-270

Grys I., 2005, Stare Muzeum Turystyki i Sportu w Nowym Centrum Olimpijskim, „Muzealnictwo” 46/2005

Hadzik A., Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice 2014, s. 24-30

Higham J., Hinch T., 2009, Sport and Tourism – Globalization, Mobility and Identity, Elsevier, Burlington, s. 210

History of the Polish Sports and Olympic Movement 2013/2014

Huk Z., 2014, Kultura fizyczna w społeczności lokalnej, http://www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_z_huk_040409_1.php&id_m=10093

Independent Environmental Assessment: Beijing 2008 Olympic Games, 2009, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

Kaplanidou K., Vogt Ch., 2007, The Interrelationship between Sport Event and Destination Image and Sport Tourists’ Behaviours, Journal of Sport & Tourism, 12, 3-4, s. 201

Kazimierczak M., 2007, Turystyka sportowa w perspektywie zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kosiewicz (red.), Społeczne i kulturowe wartości sportu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa, s. 224

Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, „Folia Turistica” nr 28/2013, s. 67-90

Kim Y.H., 2013, An Assessment of Sport Event Tourists’ Motivation with a Framework: A Case Study at a Southeast Conference Football Game, Journal of Tourism Research & Hospitality 2/2013, s. 1

Kozak M., 2010, Wielkie imprezy sportowe – korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010, s. 48-69

Lee C., Taylor T., 2005, Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup, Tourism Management 26/2005, s. 601

Lenartowicz M., 2009, Ponowoczesność w sporcie rekreacyjnym i wyczynowym, [w:] T. Sahaj (red.), Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 46

Lipoński W., 2012, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 619-631, 661

Łanowski J., 1990, Święte Igrzyska Olimpijskie, KAW, Warszawa, s. 34

Matheson V.A., Mega-events: the effects of the world biggest sporting events on local, regional and national economies, www.college.holycross.edu/RePEc/hcx/Matheson_MegaEvents.pdf

Mikkonen J., Pasanen K., 2010, Economic and socio-cultural impacts of two leading festivals of Savonlinna, Paper for the Global Events Congress IV: Events and Festivals Research: State of the Art, Leeds, s. 2

Mikkonen J., Pasanen K., Taskinen H., Impacts of Cultural Events in Finland – Development of a Finnish Event Evaluation Tool, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 9, 2-3

Mikos von Rohrscheidt A., 2008/2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium Gniezno/KulTour, Poznań

Miller D., 2008, Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl, Wydawnictwo Rebis, Warszawa, s. 9

Mosz J., 2014, Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie, Warszawa, (w druku), s. 91, 111

Newman H.K., 1999, Southern Hospitality: Tourism and the Growth of Atlanta, University of Alabama Press, Tuscaloosa – London

Newman H.K., 2003, Atlanta’s Olympics and the business of tourism [in:] R.D. Starnes, Southern Journeys: Tourism, History & Culture in the Modern South, University of Alabama Press, Tuscaloosa – London

Owen G., 2005, Estimating the cost and benefit of hosting Olympic Games: what can Beijing expect from its 2008 Games?, The Industrial Geographer 3/1, s. 7

Pocheć I., Do Chin na Igrzyska, „Rynek Turystyczny” nr 6

Polski Komitet Olimpijski, www.olimpijski.pl

Preuss H., Aspects of Olympic Games Tourism, www.sete.gr

Raport World Travel Market 2011 www.vindaba.com/download/World_Travel_Market_2011_Industry_Trends_Report.pdf

Roberts Ch., 2011, Sport and Adventure Tourism, [w:] P. Robinson, S. Heitmann, P. Dicke (red.), Research Themes for Tourism, Wydawnictwo CABI, Oxfordshire-Cambridge, s. 156

Ross D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, University of Illinois: National Laboratory for Tourism and eCommerce

Sahaj T., 2011, Fenomen społeczny współczesnego sportu, [w:] J. Kosiewicz, M. Piątkowska (red.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa, s. 58

Santo C., 2010, Economic Impact of Sport Stadiums, Teams, and Events, [w:] C. Santo, G. Mildner (red.), Sport and Public Policy – Social, Political, and Economic Perspectives, Human Kinetics, s. 61

Schnayder J., 1959, Podróże i turystyka w starożytności, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, s. 10-11

Schulze G., Die Erlebniz-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main: Campus-Verlag 1992

Standeven J., De Knop P., 1999, Sport tourism, Human Kinetics, Champaign, s. 115, 213, 227

Stebbins R., 1996, Cultural tourism as serious leisure, Annals of Tourism Research, Elsevier

Stevens T., 2005, Sport and Urban Tourism Destinations: The Evolving Sport, Tourism and Leisure Functions of the Modern Stadium, [w:] J. Higham (red.), Sport Tourism Destinations, Elsevier, Oxford, s. 205

Śniadek J., 2013, Wpływ mega eventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, „Gospodarka turystyczna w XXI wieku” – Zeszyty Naukowe nr 26, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, s. 124

Turek M., 2007, Wielkie imprezy sportowe i ich długoterminowy wpływ na turystykę, [w:] M. Turek (red.), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, s. 42

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, Ido Movement for Culture, vol. X, s. 121-127

Wasilczuk J., 2010, Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę, [w:] N. Daszkiewicz, J. Wasilczuk (red.), Euro 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?, VW Media, Gdańsk

Weed M., 2008, Olympic Tourism, Elsevier, Burlington, s. 7

Weed M., 2008, Sports Tourism Experience, Journal of Sport & Tourism, 13/1, Routledge, s. 1

Whitson D., Macintosh D., 1996, The global circus: International sport, tourism, and the marketing of cities, Journal of Sport & Social Issues 3/1996, s. 278-295

Zauhar J., Historical Perspectives of Sport Tourism, [w:] S. Hudson (red.), Sport and Adventure Tourism, Binghampton/USA 2003, s. 27

Zuchora K., 1999, Igrzyska Olimpijskie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Wydawca: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa

www.learninglegacy.independent.gov.uk

www.museuolimpicbcn.cat

www.muzeumsportu.waw.pl

www.olympic.org

www.rp.pl/artykul/749514.html

www.rynekisztuka.pl/2012/07/31/wielka-olimpiada-kulturalna-w-londynie/
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.619

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Ewa Magdalena Malchrowicz-Mośko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642