Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu – przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe

Agnieszka Lisowska

Abstrakt


Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu to specyficzny, a jednocześnie unikatowy w skali regionalnej przykład rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego. Dziedzictwa będącego pozostałością po funkcjonującej jeszcze całkiem niedawno kopalni węgla kamiennego. Jest to ponadto niezwykle cenny kompleks górniczy pod względem znaczenia dla samego miasta, którego domeną była działalność wydobywcza węgla kamiennego, decydująca swego czasu o świetności Wałbrzycha. Nie ulega zatem wątpliwości, że Stara Kopalnia stanowi jeden z tego rodzaju obiektów, który jest bardzo ważnym elementem historii, tradycji czy tożsamości całego regionu. Jednakże pozostawienie budowli poprzemysłowych bez odpowiedniej ochrony powoduje ich powolne niszczenie, a w konsekwencji degradację i utratę nierzadko bardzo ważnego elementu dziedzictwa danego społeczeństwa. Obecnie wydaje się, że rewitalizacja w postaci odnowienia oraz nadania obiektom nowej funkcji, jednak bez naruszania ich swoistej tożsamości jest najwłaściwszym i najskuteczniejszym sposobem na uchronienie od zapomnienia i zniszczenia.

Słowa kluczowe


rewitalizacja; dziedzictwo przemysłowe; dziedzictwo kulturowe; turystyka kulturowa obiektów poprzemysłowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baborska-Narożny M., 2012, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - modele przekształceń na wybranych przykładach, „Czasopismo Techniczne” z.12, r. 109, s. 275-279

Behr I., Billert A., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A., 2003, Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, wyd. Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz GTZ – Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa

Herbst K., 2008, Społeczny sens rewitalizacji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych- zagadnienia ogólne, „Turystyka kulturowa”, nr 6/2011, s. 17-35

Kaczmarek T., 2001, Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:] A. Billert (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Collegium Polonicum, Projekt Tempus – Phare, Słubice, s. 106-114

Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, „Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 207-228

Kłosowski W., 2004, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała

Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 6-7.09.2007, Wydawnictwo GWSH, Katowice, s. 33-42

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. KulTur, Poznań

Moterski F., 2011, Rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, „Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 261, Łódź, s. 319-338

Osiecki, B., 2005, Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, GWSH, Katowice, s. 309-312

Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych - dokument roboczy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 2004, Warszawa

Skalski K., 2003, Rewitalizacja a aktywizacja regionu, Referat wygłoszony na konferencji w Będzinie, Będzin

Stasiak A., 2009, Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, wyd. PWE, Warszawa

Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, 2004, POT, Warszawa

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015, poz. 1777

Zaborska-Jagiełło A., 2012, Rewitalizacja jako najlepsza forma ochrony dziedzictwa przemysłowego [w:] K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań, s. 211-226

http://urzad.um.walbrzych.pl/pl/page/rewitalizacja-i-adaptacja-na-cele-kulturalne-byłej-kwk-julia-zadanie-1-projektu-pw-stara

www.starakopalnia.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.714

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Agnieszka Lisowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642