Obiekty infrastruktury sportowej jako atrakcja turystyczna międzywojennej Warszawy

Kamil Potrzuski

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu infrastruktury sportowej powstającej w Warszawie lat międzywojennych na atrakcyjność turystyczną tego miasta. Praca oparta jest na materiale źródłowym, w tym przede wszystkim przewodnikach turystycznych, źródłach drukowanych oraz prasie lat trzydziestych XX w. Ze względu na specyfikę źródeł, autor skupia się na wykorzystaniu realizowanych kompleksów sportowych Warszawy w promocji miasta, w mniejszym stopniu stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile powstające obiekty rzeczywiście ożywiły ruch turystyczny. Analiza posiadanych materiałów prowadzi do wniosków, iż rozwój infrastruktury sportowej wpływał pozytywnie na atrakcyjność miasta, a jego najbardziej reprezentacyjne obiekty (CIWF, stadion Wojska Polskiego, tor wyścigowy na Służewcu) były intensywnie eksploatowane w propagandzie turystycznej. Jednocześnie poczyniona jest konstatacja, iż obiekty te w czasach współczesnych albo utraciły swą atrakcyjność turystyczną, albo też musiały ulec głębokim przekształceniom, aby ją zachować.


Słowa kluczowe


infrastruktura; sport; atrakcja; turystyka; Warszawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Bluszcz”, 1934

„Gazeta Polska”, 1934

„Gazeta Warszawska Poranna”, 1927

„Jeździec i Hodowca”, 1937, 1939

„Kurier Warszawski”, 1937

„Przegląd Sportowy”, 1932

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, oddział Archiwum Państwowego w Warszawie: zespół „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 1928 – 1939”, nr inw. 1033

Berbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, wyd. UE, Katowice, s. 9-20

Bibliografia Warszawy, t. V. Wydawnictwa ciągłe 1919-1928, 1977, J. Durko et all. (red.), Ossolineum, Wrocław.

Bibliografia Warszawy, t. VI. Wydawnictwa ciągłe 1929-1939. Wojna i okupacja 1939-1944, 1984, J. Durko et all (red.), Ossolineum, Wrocław

Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, wyd. AWF, Warszawa

Cohen E., 1972, Towards a Sociology of International Tourism. „Social Research”, nr 39, s. 164–182

Danysz-Fleszarowa R., Kołodziejczyk J., 1938, Warszawa. Przewodnik krajoznawczy, wyd. PTK, Warszawa

Dorcz W., 2015, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przewodnik, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa

Gawkowski R., 2007, Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy – zarys tematyki [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, t. II, wyd. AWF, Warszawa, s. 185-192

Janowski A., 1934, W stolicy, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa

Janowski A., Danysz – Fleszarowa R., 1930, Biblioteczka Wycieczkowa. Mały Przewodnik po Warszawie, wyd. PTK, Warszawa

Jesteśmy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy. Praca zbiorowa staraniem Związku Zawodowego Literatów Polskich, 1938, wyd. m.st. Warszawy, Warszawa

Kelus A., 1933, The Central Institute of Physical Education: Warsaw, Poland. Guide. Drukarnia Gospodarcza, Warszawa

Kelus A., 1933,CIWF – informator, Drukarnia Gospodarcza, Warszawa

Kornak A.S (red.), 1996, Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2002, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja, „Folia Turistica”, nr 13, s. 37-61

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, wyd. Proksenia, Kraków

Landau Z., Tomaszewski J., 1999, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa

Lenartowicz M., Mosz J., 2012, Społeczne funkcje i konsekwencje funkcjonowania dużych obiektów sportowych – tradycja i współczesność, „Turystyka i Rekreacja”, t. VIII, s. 31-39

Lew A., 1987, A Framework of Tourist Attraction Research. „Annals of Tourism Research”, nr 14, s. 533–575

Lundberg D., 1985, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York

Majewski J. S., 2005, Kieszonkowy przewodnik – Warszawa od środka, wyd. RM, Warszawa

Majewski J. S., 2015, Kieszonkowy przewodnik. Warszawa, wyd. 3, wyd. RM, Warszawa

McCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa

Mosz J., 2011, Pojęcie „dziedzictwa kulturowego” w obszarze turystyki, „Turystyka i Rekreacja”, t. VII, s. 5-11

Mosz J., Femiak J., 2007, Obiekty sportowe jako źródło atrakcyjności świata sportu i podstawa tożsamości lokalnej – historia i współczesność [w:] J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, t. I, wyd. AWF, Warszawa, s. 94-99

Nowacki M., 1999, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki”, t. XXII, nr 2, s. 5-12

Nowacki M., 2003, Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi. „Problemy Turystyki”, t. XXIII, nr 3–4, s. 35–47

Orłowicz M., 1937, Co zwiedzać w Polsce. Wskazówki dla turystów, wyd. Ministerstwo Komunikacji/Orbis,Warszawa

Orłowicz M., 1937, Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicy, wyd. 3, Biblioteka Polska,Warszawa

Potrzuski K., 2015, Reprezentacyjny stadion sportowy na warszawskich Szczęśliwicach – niezrealizowany projekt wizytówki sportowej międzywojennej stolicy [w:] J. Nowocień, K. Zuchora (red.) Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wyd. AWF, Warszawa, s. 463-484

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka, Zarys socjologii turystyki, wyd. FHU „Albis”, Kraków

Przypkowski T., 1936, Piękno Warszawy, t. II – Zieleń, wyd. Galewski i Dau, Warszawa. Warszawa w liczbach. 1939. Wydawnictwo Wydziału Statystycznego m.st. Warszawy

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Swarbrooke J., 1995, The development and management of visitor attractions, Oxford

Śleboda T., 2000, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski [w:] J. Malinowski (red.), „Studia z architektury nowoczesnej”, t. I, Toruń, s. 161-176

Zieliński J., 2015, Bielany – przewodnik historyczny, wyd. RM, Warszawa

http://exspace.pl/articles/show/58

http://torsluzewiec.pl/historia-toru/

www.dwutygodnik.com/artykul/2792-snobizmy--modernizm-od-stylu-na-przemial-do-stylu-na-sprzedaz.html


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Kamil Bartosz Potrzuski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642