Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim

Małgorzata Skulimowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono kwestię promocji obiektów i dostępu do informacji turystycznej na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Drewniane kościoły i cerkwie regionu karpackiego od kilku lat przyciągają coraz większą liczbę turystów zainteresowanych wielokulturowością tego obszaru. Dla tych potrzeb utworzono Szlak Architektury Drewnianej, który prezentuje najcenniejsze drewniane obiekty na terenie kilku województw m.in. małopolskiego i podkarpackiego. Wpis na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w szczególny sposób podkreślił wartość wybranych przez komisję świątyń. Jednak nadal głównym problemem jest dostępność turystyczna tych obiektów. Na podstawie analizy dostępnych źródeł i materiałów, jak również badań terenowych, dokonano próby oceny dostępności sześciu kościołów oraz ośmiu cerkwi położonych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zebrany materiał badawczy przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić braki w zakresie  udostępniania świątyń dla turystów. W podsumowaniu zaproponowano działania zmierzające do poprawy dostępności świątyń dla turystów.


Słowa kluczowe


UNESCO; cerkiew; kościół; informacja turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fortuna-Marek A., Dziesięć lat Drewnianych Kościołów Południowej Małopolski na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, [w:] Ochrona Zabytków 2/2014, Warszawa 2014, s.139-154

Gmina Lutowiska – cerkiew w Smolniku: www.lutowiska.eu/cerkiew-w-smolniku-nad-sanem (dostęp 25.09.2018 r.)

Günter W., Kulturgeschichte der Reiseleitung, Bensberger Manuskripte 37, wydawca: Thomas-Morus-Akademie Bensberg, Bergisch Gladbach 1989, s. 9

Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 155-156

Kutaś P, Zabytki architektury drewnianej powiatu gorlickiego, Wydawnictwo PROMO, Zakrzów 2010

Kutaś P., Kościoły drewniane UNESCO w Małopolsce, Wydawnictwo PROMO, Zakrzów 2009

Kutaś P., Kościoły i cerkwie drewniane UNESCO w Małopolsce, Wydawnictwo PROMO, Zakrzów 2016, s. 10

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/ (dostęp 11.09.2018 r.)

Michniewska M., Michniewski A., Duda M., Cerkwie Drewniane Karpat, Polska i Słowacja. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2006

Michniewski A., Michniewska M., Duda M., Wypych S., Kościoły Drewniane Karpat i Podkarpacia. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2001

Mikos v. Rohrscheidt A., Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.) „Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne”, seria: ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, ZN Nr 647, Szczecin 2011, s. 35-57

Mikos v. Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków 2010, s. 321-325

Mróz F., Mróz Ł., Dostępność turystyczna obiektów sakralnych na Pogórzu Dynowskim, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, J. Krupa (red.), Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2013

Narodowy Instytut Dziedzictwa – lista Pomników Historii: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ (dostęp 10.09.2018 r.)

Narodowy Instytut Dziedzictwa – zestawienie zabytków nieruchomych: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ (dostęp z 30.09.2016 r.)

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – Szlak Architektury Drewnianej i obiekty UNESCO http://sad.podkarpackie.travel (dostęp 25.09.2018 r.)

Polska lista obiektów UNESCO: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ (dostęp 10.09.2018 r.)

Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 2008, s. 8

Skulimowska M., Dostępność turystyczna cerkwi z polskiego obszaru Karpat wpisanych na listę UNESCO, [w:] Europa w ujęciu interdyscyplinarnym-społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, B. Petrecka, S. Dyrda – Maciałek, K. Rejman (red.), Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2015, s. 363-378

Skulimowska M., Warchoła M., Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki, [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego, J. Krupa (red.), Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2016a, s. 203-220

Skulimowska M., Warchoła M., Sepioło J., Determinanty i bariery w rozwoju turystyki kulturowej w województwie podkarpackim, [w:] Europa wobec współczesnych zagrożeń: wybrane zagadnienia, K. Trembicka, B. Petrecka, K. Rejman (red.), Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016b, s. 303-320

Sołek J. (red.), Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, PROT, Rzeszów 2013

Szlak Architektury Drewnianej województwa małopolskiego: www.drewniana.malopolska.pl (dostęp 20.09.2018 r.)

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, art. 7

Zieliński K (red.)., Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Województwa Podkarpackiego, ProCarpatia, Rzeszów 2015, s. 257


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Małgorzata Skulimowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642