Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym

Natalia Kowalska

Abstrakt


Obszary wiejskie muszą stawić czoła postępującej dezagraryzacji, co niewątpliwie wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej. Tereny górnicze trwale wpisały się w krajobraz wielu terenów wiejskich, często prawnie chronionych. Niekiedy szansą na ich harmonijny rozwój jest wprowadzenie funkcji turystycznych w ramach rewitalizacji. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak w obliczu wyczerpywania się zasobów złóż czy restrukturyzacji tradycyjnych branż przemysłu oraz procesach odnowy wsi lokalna społeczność może pielęgnować dziedzictwo niematerialne oraz materialne. Naprzeciw temu wychodzi idea tworzenia wiosek tematycznych. Celem pracy jest przedstawienie możliwości tworzenia wiosek tematycznych w subregionie tarnowskim, zdominowanym przez przemysł wydobywczy piasków i żwirów. Bogactwo zasobów kulturowych, przyrodniczych oraz kilkaset zawodnionych wyrobisk odkrywkowych funkcjonujących od dziesięcioleci w codzienności lokalnej społeczności może stać się podstawą do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych w kontekście rozwoju turystyki kulturowej.


Słowa kluczowe


tereny zdegradowane; rewitalizacja terenów wiejskich; dziedzictwo przemysłowe; wioski tematyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkočiūnienė V., Kaminaitė G., 2017, The Drivers of Thematic Village’s Development in Strengthening Their Vitality, "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development", nr 39(2), s. 139-147

Bukraba-Rylska I., 1999, Agroturystyka w perspektywie samorządu lokalnego. Przypadek Białowieży, "Wieś i Rolnictwo", nr 3, s. 118-127

Chojancka-Ożga, L., Ożga, W, 2014, Nowe spojrzenie na edukację przyrodniczą na przykładzie wybranych wiosek tematycznych w Polsce, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", nr 16(38), s. 193-199

Dokumentacja Geologiczna Złoża Kruszywa Naturalnego „Radłów 1981", 1981, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych w Rzeszowie, 1981, Rzeszów

Dziubacka K., 2012, Dywersyfikacja i przedsiębiorczość w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich, [w:] A. Szerląg, K. Dziubacka (red.), Przestrzenie Krajobrazu Kulturowego Wsi, Wyd. Atut, Wrocław, s. 55-57

Europa–najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie–nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, 2010, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela

Gangewere R., 1999, Theme City: Imagining Pittsburgh. Inside Carnegie, September/October, [https://carnegiemuseums.org/magazine-archive/1999/sepoct/, 25.03.2019]

Gasidło K., 2007, Zielone dziedzictwo przemysłu, "Czasopismo Techniczne. Architektura", nr 104(7-A), s. 35-42

Graja-Zwolinska S., 2009, Rola wskaznika chlonnosci turystycznej w ksztaltowaniu przestrzeni turystycznej parkow narodowych, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", tom 11, nr 4(23), s. 187-192

Idziak W., 2004, O odnowie wsi: poradnik, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, s. 30

Idziak W., 2005, Wsie tematyczne, [w:] P. Szczepański (red.), Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa,s. 45-63

Idziak,W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi: przestrzeń, ludzie, działania, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, s. 4-5, 22-28, 119

Jankun M., Janicka E., Woźnicki P., Furgała-Selezniow G., 2016, Rozwój turystyki wiejskiej w gminie Golub-Dobrzyń na przykładzie wiosek tematycznych, [w:] S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Poznań, s. 122-130

Jawecki B., 2017, Rola kaminiołomów w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie Ziemi Strzelinskiej, Wyd. UP Wrocław, Wrocław, s. 44

Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej, 2006, oprac. nauk. A. Kaleta, Ateny-Toruń, s. 12

Kłoczko-Gajewska A., 2013, General characteristics of thematic villages in Poland, "Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development", nr 2(2), 60-63

Łochańska D., Machniak Ł., 2011, Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5(6), 32-36

Machniak Ł., 2015, Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz. 2. Złoża kopalin zwięzłych, "Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie", nr 2, s. 44-50

Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020, 2011, Polska Organizacja Turystyki, Warszawa, s. 10

Myga-Piątek U., 2010, Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", nr 5(1), s. 95-108

Ostręga A., 2014, Holistyczne podejście do rewitalizacji (po) górniczych regionów i rejonów, Przegląd Górniczy, nr 70(10), s. 128-133

Ostręga A., 2014, Rewitalizacja obszarów po działalności wydobywczej w formule publiczno-prywatnej współpracy na przykładzie żwirowni w Radłowie, [w:] M. Cała, F. v Bismarck (red.), Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i Niemczech, Wyd. AGH, Kraków, 429-440

Ostręga A., Lenartowicz K., Szewczyk-Świątek A., Świątek, W., Cygan, S., 2015, Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirków z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego–przykład Borzęcina i Dołęgi, [w:] J. Skowronek (red.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych: praca zbiorowa, Wyd. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., tom 7, s. 213–225

Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek W., 2016, Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów–Pojezierze Tarnowskie, "Kruszywa: produkcja-transport-zastosowanie", nr 2, s. 104-109

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, "Turystyka Kulturowa", nr 11, 6-24

Palka E., 2010, Rola funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, s. 97-106

Powęska H., 2005, Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 4(1), s. 115-124

Sikorska-Wolak I., 2009, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich -potrzeby i możliwości, [w]: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Warszawa, s. 23

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego–ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", t. 17, Wyd. IGiRR, Wrocław

Wilkin J., 2011, Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa?, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XX wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 117-137

Sala K., 2016, Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 30(2), s. 117-126

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", nr 23(1), s. 29-28

Steinecke A., 2009, Themenwelten im Tourismus Marktstrukturen. Marketing – Management – Trends, Wyd. Oldenburg, München, s. 50-76

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

www.aktywna wies.pl, [9.03.2018]

www.wioskitematyczne.pl [25.03.2019]

www.geoportal.pgi.gov.pl [3.04.2019]

www.tarnowskieinfo.pl [1.04.02019]

www.kujawsko-pomorskie.travel/pl/gornicza-wioska-pila-mlyn-0 [15.04.2019]

www.rudakameralna.miejscazcharakterem.pl [30.03.2019]

www.publicystyka.ngo.pl/glogoczow-wies-jak-dzwon-twoj-przystanek-w-podrozy [30.03.2019]

www.dulowa.pl/zaginiona-wioska, www.miejscazcharakterem.pl [30.03.2019]

wywiad e-mail z P. Wojeciechem Weyna [marzec 2019]

wywiad e-mail z dyr. SP w Niwce [wrzesień 2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1058

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Natalia Kowalska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642