Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

Wiesław Skrobot

Abstrakt


Artykuł omawia innowacyjną metodologię i metodykę działań – opartych na fenomenologii przestrzeni – mających na celu wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych jako bezpośrednich beneficjentów organizacji ruchu turystycznego w otoczeniu ich życia codziennego. Rozważania dotyczą Wzgórz Dylewskich, mikroregionu położonego na zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, podlegającego w ostatnich latach silnej ekspansji osadników z wielkich miast i zewnętrznych organizatorów turystyki. W pierwszych częściach tekstu przedstawiony został rys historyczny wykorzystania rekreacyjnego i turystycznego Wzgórz Dylewskich, następnie omówiono projekt „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich” rozumiany jako idea zintegrowanego podejścia do potencjałów przestrzeni użytkowanej turystycznie. W części zasadniczej przedstawiono autorską fenomenologiczną koncepcję edukacji permanentnej w Zintegrowanej Przestrzeni Nieizolowanej i metody jej wykorzystania w kształtowaniu zachowań turystycznych na Wzgórzach Dylewskich. W tym kontekście przedstawiona została koncepcja utworzenia Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach
jako miejsca służącego wypracowaniu harmonijnych metod korzystania z wartości
przyrodniczo-kulturowych przez turystów, z pożytkiem dla bezpośrednich dysponentów tych wartości – mieszkańców Wzgórz Dylewskich.


Słowa kluczowe


dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe; fenomenologia przestrzeni; edukacja permanentna; Wzgórza Dylewskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Boetticher A., 1893, Bau- und Kunstdenkmaeler Provinz Ostpreussen, Heft III-Das Oberland, Koenigsberg

Bollnow O.F., 2000, Mensch und Raum, Kohlhammer Verlag, Stuttgart

Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Wyd. Universitas, Kraków

Drozda Ł., 2017, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Książka i Prasa, Warszawa

Eliade M., 1998, Mit wiecznego powrotu, Wyd. KR, Warszawa

Fatyga B., Dutkiewicz M., Tomanek P., Michalski R. 2012, Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. ISNS UW, Warszawa

Frydryczak B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wyd. PTPN, Poznań

Frydryczak B., Angutek D. (red.), 2014, Krajobrazy. Antologia tekstów, Wyd. PTPN, Poznań

Gałązka D., Skrobot W., Szarzyńska A., 2017, Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni, Wyd. Mantis, Olsztyn

Gałązka D., Skrobot W., Szarzyńska A., 2017a, Lapidarium geologiczne na Dylewskiej Górze, W-M ODN, Olsztyn

Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk

Hausner J., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wyd. Nieoczywiste, Warszawa

Heidegger M., 1998, Der Feldweg, Klostermann Verlag, Frankfurt/Main

Jarczewski W., Kułaczkowska A. (red.), 2019, Raport o stanie polskich miast: Rewitalizacja, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa

Kondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa

Kowicki M., 2004, Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków

Kozłowscy A. i J.B., 2006, Przewodnik po okolicach Ostródy. Führer durch die Umgebung von Osterode, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Wielka Nieszawka

Merleau-Ponty M., 2001, Fenomenologia percepcji, Wyd. Aletheia, Warszawa

Möllenberg W., 1912, Das Majorat Döhlau. Geschichte der Begüterung, Königsberg

Skrobot W., 2012, Swoje, obce, inne. Dziedzictwo kulturowe wschodniopruskiego Oberlandu w kontekście kategorii „tutejszość/Hiesigkeit” [w:] Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce, red. P. Zalewski, J. Drejer, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa

Skrobot W., 2014, Wartości przestrzeni. Zintegrowana przestrzeń nieizolowana w ujęciu fenomenologicznym, Wyd. Drwęca, Ostróda

Skrobot W., Szarzyńska A., 2017, Muzeum krajobrazów Wzgórz Dylewskich, Wyd. Agencja Reklamowa Wektor 77, Olsztyn

Skrobot W., Szarzyńska A., 2017a, Wzgórza Dylewskie – krajobrazy w obrazach. Plener malarski Glaznoty 3-13 VII 2017, W-M ODN, Olsztyn

Skrobot W., Szarzyńska A., 2018, Wzgórza Dylewskie – powinowactwa skandynawskie. Plener malarski Glaznoty 2-12 VII 2018, W-M ODN, Olsztyn

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Tunbrigde J., 2018, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Wiesław Skrobot


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642