Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich

Aleksandra Machnik, Rafał Kurczewski

Abstrakt


Tereny wiejskie ze względu na dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz dobre warunki wypoczynkowe (cisza, spokój, czyste środowisko) są atrakcyjne pod względem turystycznym, zwłaszcza dla zwolenników takich form turystyki jak turystyka kulturowa i turystyka przyrodnicza. W sposób naturalny zawierają one bowiem w swoim obrębie tradycje i obyczaje oraz elementy kultury materialnej, które powstały w wyniku wzajemnego, wielowiekowego przenikania się świata natury ze światem kultury. Umiejętne wykorzystanie wiedzy na ten temat powoduje zwiększenie atrakcyjności oferty wielu gospodarstw agroturystycznych oraz imprez organizowanych w ramach turystyki wiejskiej.
 Autorzy pragną zatem przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące motywów przyrodniczych w kulturze, zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania zasobów i walorów dziedzictwa przyrodniczego w rozwoju różnych form turystyki kulturowej na terenach wiejskich. W artykule zaprezentowane zostaną związki pomiędzy obydwoma sferami, wynikające z nich problemy i zagrożenia, a także korzyści płynące z takiej zależności.

Słowa kluczowe


wiejskie dziedzictwo przyrodnicze; turystyka przyrodnicza; przesądy; tradycje; turystyka wiejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoniewicz W., Dobrowolska M., Szafer T. P., 1966, Architektura i zabudowa pasterska Tatr Polskich i Podhala oraz Góralska sztuka plastyczna. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. T. 6, PAN, Wrocław Warszawa Kraków.

Berdo J., 2006, Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Earth conservation.

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Wyd. AWF Poznań

Gwiazdowicz M., 2010, Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich – zagrożenia i szanse. Studia BAS Nr 4(24) 2010, s. 247–272

Jackowski A., 2007, Polska sztuka ludowa. PWN, Warszawa

Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka. Instytut Wyd. Świadectwo, Bydgoszcz

Hałasiewicz A., 2011, Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Ekspertyza, www.mrr.gov.pl

Impelluso L., 2006, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta. Wyd. Arkady. Warszawa

IOŚ Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 8,2011/1, Warszawa 2011

Jessa M., Wyszowska I., 2010, Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej. Turystyka Kulturowa, 11/2010, www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=25 &txt=2

Kłosiewicz S, Kłosiewicz S., 2011, Przyroda w polskiej tradycji. Ocalić od zapomnienia. Sport I Turystyka Muza SA. Warszawa

Krysztofiak E., Produkt regionalny – szansa w tradycji, „Top Agrar Polska”, nr 10/2003,

Krzysztofowicz S., 1972, O sztuce ludowej w Polsce. Wiedza Powszechna, Warszawa

Kurczewski R., 2006, Dzikie zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym i jego otoczeniu. Jak stworzyć gospodarstwo przyjazne dzikiej przyrodzie? Akademia Kletta, Warszawa

Kurczewski R., Machnik A., 2006, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki.

W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia. AWF Poznań

Kybal J., Kaplicki J., 1895, Rośliny aromatyczne i przyprawowe. PWRiL, Warszawa

Machnik A., 2008, Na pograniczu turystyki kulturowej i przyrodniczej – turystyka wiejska I agroturystyka. W: Kazimierczak M. (red.). W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Wyd. AWF Poznań

Majewski J, Lane B., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla demokracji Warszawa

Mickiewicz B., 2006, Determinanty rozwoju agroturystyki w Polce. W: Wiktorowski K. (red.). Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej. Znaczenie kategorii jakości w ekologii I turystyce. AR Szczecin

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. GWSHM Gniezno.

Mikuta B., Żelazna K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wyd. Format-AB Warszawa

Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004

Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych (ekspertyza), www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_Rozwoju/SRK/ Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/SGGW_ekspertyza_obsz_wiej_vfinal.pdf

Rowiński J., 2008, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji). Program Wieloletni – Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. nr 118. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa.

Sikora J. ,1995, Agroturystyczny biznes. Poradnik organizatora turystyki i wypoczynku. Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego. Bydgoszcz

Symonides E., 2007, Ochrona przyrody. Wyd. UW Warszawa

Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. PWN Warszawa

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. PWN Warszawa.

Węgiel A., 2007, Ochrona nietoperzy. [w:] D. J. Gwiazdowicz (red.), Ochrona przyrody w lasach I. Ochrona zwierząt, Wyd. PTL, Poznań

Woś B., Bień W. Apiturystyka jako forma turystyki zrównoważonej. Zesz. Nauk. WSTIJO Turystyka I Rekreacja 2013 1/11

Strony internetowe (cytowane strony były aktywne w trakcie pisania artykułu):

http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,36844,4675680.html

http://ostrzyceumaryli.republika.pl/index_pliki/przewodnik.html

www.anr.gov.pl/pl/article/13290

www.bocianopedia.pl

www.bocian-polska.pl

www.lek.com.pl

www.niezapominajki.pl

www.pwg.otop.org.pl

www.otop.org.pl

www.unipharm.pl

www.welcometo.poznan.pl/2001.01/pl-grzyb.html

www.ziola.parapsycholog.com.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Aleksandra Machnik, Rafał Kurczewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642